2015 EUROPEAN PRO BONO FORUM IN ROME, ITALY | PRO BONO ITALIA EN

PILNET’S 9TH ANNUAL EUROPEAN PRO BONO FORUM TOOK PLACE AMID THE BACKDROP OF THE WORST REFUGEE...